Den gode overgang

Vi arbejder i Daginstitutionen Kirkebakken med den den gode overgang. Nedenfor kan du læse, en beskrivelse af de forskellige overgange et barn møder, igennem sin tid i institutionen. Du finder også samarbejdsaftaler med Dagplejen Vejle og vores to distriktsskoler, Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen.

Den gode overgang

 • Overgang fra vuggestue til børnehave

  Inden overgangen

  Når et barn skal rykke i børnehaven, tilbydes en overleverings samtale med deltagelse af en vuggestue- og en børnehavepædagog. Der anvendes dialogprofil og en stikordsliste, som udleveres til forældrene. Samtalen afsluttes med en rundvisning i børnehaven.

  Primærpædagogen i børnehaven laver en indkøringsplan med datoer for besøg med vuggestuepersonale, alene besøg, dage der spises med, hvem der henter og bringer mm. Besøgene forsøges planlagt i tidsrum, hvor primærpædagogen er til stede, og foregår løbende over ca. en uge. Det er ikke så vigtigt, hvor mange gange, eller hvor længe barnet besøger børnehaven - det vigtigste er, at det hele foregår i små tempi og med "små skridt".

  Vuggestuen laver en billedbog med foto til barnet, der viser vigtige ting i overgangen, f.eks. at barnet selv kan tage udetøj på, hvor drikkedunken skal stå i børnehaven, hvem der er den nye primærpædagog, Velkomstvenner mm.
  Den sidste måned af vuggestuetiden og nogle gange i længere tid, sover barnet i børnehaven sammen med sovebørnene der. Dette sker også for at give barnet gradvis tilvænning til nogle af børnehavens rutiner.

  Opstarten

  Det er børnehavepædagogens ansvar at gøre garderoberum, skiftetøjskasse, o.l. samt velkomstfoto klar. Der laves en aftale med forældrene om hvornår barnet møder den første dag, så en medarbejder fra holdet kan tage imod. Barnet får tilknyttet 1-2 børn, der er Velkomstvenner de første par dage, men hele gruppen gør meget ud af at tage godt imod, vise vej og lege med det nye barn.

  Vuggestuen vil gerne holde en afskedsfest for barnet for at markere, at det skal starte i børnehave (typisk medbringer barnet lidt frugt, boller eller lignende til formiddagssamlingen). Mappen med tegninger, foto og lignende minder får I med hjem som en afskedsgave fra vuggestuen.

  Den første tid

  Vores erfaring siger os, at det for barnets skyld er godt, at de første 2-3 dage i børnehaven bliver korte, da det er "hårdt arbejde" at starte et "nyt" sted.
  Vi forsøger at tage hensyn til, at vuggestuebørnenes venskaber bevares, så vi måske kan rykke dem to og to, og at de kommer på hold med "gamle" vuggestuevenner, samtidig med at vi tager hensyn til søskendes placering.
  Flere faktorer spiller ind, når vi beslutter, hvornår et vuggestuebarn skal flytte fra vuggestuen til børnehaven: Et barn kan have brug for nye udfordringer blandt større børn, et andet barn kan have brug for lidt længere tid i de kendte og trygge rammer i vuggestuen. Altså ser vi på barnets generelle udvikling, men også presset udefra om at skabe frie vuggestuepladser, økonomien med mere har indflydelse.

 • Overgang fra Troldungerne til Alfebørnene

  Vores børnehavebørn er delt i 2 aldersgrupper - de 3-5-årige Troldunger og de 5-6-årige Alfebørn (førskolegruppe). Udover at denne opdeling er tilpasset vores fysiske rammer, mener vi, der er stor pædagogisk værdi i at aldersopdele børnene. Det giver os bl.a. mulighed for at målrette aktiviteterne til børnenes alder. Normeringen er ligeledes gradueret efter aldersgruppen, så der er mere personale hos Troldungerne end hos Alfebørnene.

  Hos Troldungerne arbejdes der på, i trygge rammer, at gøre børnene selvhjulpne ved at øve sig på rigtig mange områder, mens der hos Alfebørnene arbejdes på at børnene bliver selvstændige, og klar til skolelivets kommende udfordringer.

  Kommende skolestartere

  I 2022 afprøver vi at alle kommende skolestartere starter hos Alfebørnene i august, og ikke som tidligere hvor der var oprykning 3 gange om året. Dette skal dog evalueres ultimo 2022, hvorefter vi træffer en beslutning for fremtiden.

  Alfestuen præges af mere frihed under ansvar, f.eks. at være alene uden voksne i Fritterhaven, og der stilles store krav til selvhjulpenhed i leg/konflikter/på toilettet/i garderoben/i opgaver mm.

  Fordelen ved at gå i en integreret institution er bl.a. at der altid er mulighed for som Troldunge at besøge Alfebørnene og omvendt, hvilket for nogle børn giver en ekstra tryghed særligt i overgangsfasen.

  I perioden inden barnet rykker op, kommer de på besøgsdage hos Alferne. Dette kan både være i grupper eller individuelt.

  Forældrene tilbydes en rundvisning på stuen, enten før eller efter oprykningen.

  Omkring det tidspunkt børnene rykker op til Alfebørnene, vil de alle blive talt om på et pædagogstuemøde, således at medarbejderne hos Alfebørnene er opmærksomme på individuelle hensyn m.m.

 • Overgang fra Alfebørnene til skole

  På Kirkebakken samarbejder vi med alle de skoler, vi sender børn til. Som oftest er det til Kirkebakkeskolen eller Hældagerskolen. Vi har i samarbejde med disse to skoler og de andre institutioner i området lavet en samarbejdskontrakt om den gode overgang. I samarbejdskontrakten beskrives besøgsdage, fælles materiale til arbejdet med den gode overgang, deadlines for opgaver samt mødestruktur.

  Hvis barnet f.eks. skal i privatskole, tager vi også gerne på besøg der, hvis det er muligt.

  I forbindelse med klassedannelsen har vi mulighed for at mødes med skolen for at give vores oplæg til sammensætningen af børn. Det er dog skolens opgave at fordele børnene i klasserne.

  Vi oplever, at et af resultaterne ved at samle de største børnehavebørn i en gruppe er, at de lærer at fungere sammen på kryds og tværs i små forskellige grupper. Det betyder, at børnene vil føle sig trygge i skolen, uanset hvilket andet barn de følges med, idet de har gode relationer til flere forskellige børn.

  Forældremøde

  I september inviterer stuen til et fyraftensmøde. Her fortælles om de særlige emner der arbejdes med frem til skolestart, om hvad forældrene skal have fokus på derhjemme, om gruppesammensætning forud for klassedannelse, samt om hvordan besøgene på skolerne kommer til at foregå.

  Primo oktober inviterer alle områdets institutioner og begge skoler til et informationsmøde, der handler om de fælles samarbejdsaftaler. Skoler præsenterer sig, og fortæller lidt om forskellen på at gå i førskole på Hældagerskolen og starte i august på Kirkebakkeskolen. Førskolegruppernes pædagoger fortæller om parathed og opmærksomhedspunkter i forbindelse med skolestart.

  Der afholdes forældresamtaler om overgangen til skole for alle børn. Inden samtalen udfylder vi dialogprofil samt overgangsmodulet i Hjernen og Hjertet. Forældrene udfylder også deres del, og materialet er udgangspunktet for forældresamtalen.

  For børn med særlig udfordringer tilbyder vi også en forældresamtale, hvor skolen inviteres til at deltage, gerne med afdelingsleder, børnehaveklasseleder samt SFO pædagog.

  For at skabe sammenhæng i overgangen og for at hjælpe barnet bedst muligt gennem den separationsproces, det er at skifte fra børnehave til skole, gør vi meget ud af at holde farvelfest i marts (for de børn der skal gå i førskolegruppe) og i juni (for børn der har auguststart i skolen). Herudover holder vi en gensynsfest i oktober, hvor skolestarterne inviteres til en eftermiddag med leg og hygge sammen med de børnehavevenner de har ”forladt”.

   

 • Samarbejdsaftale Dagplejen

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder, som vi linker til her:

  ”Den gode overgang til børnehave”. 

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?

  • Dagplejen og forældre laver Hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?

  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?

  • Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?

  • Målet for et børnehavebesøg er: At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
   Møde den nye kontaktpædagog.
   Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?

  • Ud over Hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen:
   - Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
   - Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
   - Hvordan er barnets selvhjulpenhed?
   - Allergi eller andre særlige hensyn.
   - Relationer til andre børn.

  6. Hvilke roller har vi hver især?

  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår institutionens kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?

  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet Hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

  • Forældrene skal afsætte god tid til indkøring, gerne uge eller efter behov.
  • Vi samarbejder med forældrene om renlighed (hvornår barnet kan stoppe med at bruge ble) alt efter hvornår barnet er klar til det, f.eks. opfordres forældrene de sidste 2-3 måneder før opstarten i børnehaven, at arbejde for at barnet bliver uden ble.

  Dagplejen - September 2023.

 • Samarbejdsaftale Hældagerskolen

  Her kan du læse dokumentet Samarbejdsaftale Hældagerskolen 23-24

 • Samarbejdsaftale Kirkebakkeskolen

  Her kan du læse dokumentet Samarbejdsaftale Kirkebakkeskolen 23-24